Your browser does not support JavaScript!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش نوشتاری با خط تحریر. برای دیدن ویدئوهای مربوط به این موضوع بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خوانش واژگانی که در نوشتار و خوانش همسان نیستند. مانند: خواب، حتی، خویشاوَند، عُمر؛ عادَت و... برای دیدن ویدئوهای این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 خوانش واژگان چند بخشی. برای دیدن ویدئوهای این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آموزش خوانش نُه نشانه دیگر(ذ،ض،ظ، ص،ث، ط، ق، ح، ع) که در گویش پارسی مخرج مشترک دارند. برای دیدن ویدئوهای مربوط به این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خوانش واژگان دوبخشی. برای دیدن ویدئوهای مربوط به این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

سفرنامه ها