Your browser does not support JavaScript!
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 آموزش پیوند(ترکیب) آوا و نشانه باشناخت نسبی آموزش دهنده که در حافظه پنهان زبان مادرانه آموزش گیرنده ، نسبت به سن و ذخیره واژگان رسا باشد. این قسمت شامل ۲۴ ویدئو می باشد. برای دیدن ویدئو ها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیستم و یکم

قسمت بیستم و دوم

قسمت بیستم و سوم

قسمت بیستم و چهارم

سفرنامه ها