Your browser does not support JavaScript!
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خوانش یک بخشی ها که دهان برای گفتار یک بار باز میشود. مانند ،آب، باد، ت، س، دار، دَشت، گوشت،غ، غول، غَم ، گَشت، فُُرم و ..... برای دیدن ویذئوهای این مجموعه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 روش شناخت کوچک و بزرگ نشانه های زبان پارسی. این بخش شامل سه ویدئو می باشد برای مشاهده آنها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این قسمت شامل یک ویدئو با موضوع آموزش آواهاست. برای دیدن ویدئو بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 آموزش پیوند(ترکیب) آوا و نشانه باشناخت نسبی آموزش دهنده که در حافظه پنهان زبان مادرانه آموزش گیرنده ، نسبت به سن و ذخیره واژگان رسا باشد. این قسمت شامل ۲۴ ویدئو می باشد. برای دیدن ویدئو ها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

این قسمت به آشنایی به نشانه ها اختصاص دارد و شامل ۴ ویدئو می باشد. برای دیدن ویدئوها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سفرنامه ها